ท่องไว้ ก่อนซื้อหวย แล้วจะຣวຢ พระคาถาเรียกทรัพย์ จากแม่ชีบุญเรือน

ท่ องไว้ ก่อนซื้อ ห วຢ แล้วจะຣวຢ พຣะ ค า ถ า เรียก ท รั พ ย์ จากแม่ ชีบุญเรือน

แม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม อุบาสิกา ผู้สร้าง พsะพุทโธน้อย วัตถุมงคลอันลือลั่นมีอำน าจจิ ตและชื่อเสียงในด้านอิ ท ธิ ฤ ทธิ์

และบ า ร มีในการช่วยเหลือผู้คน ส่วนในเ รื่ อ งพุทธคุณมีเต็มเปี่ยม ของล้ำค่าชิ้นเอกที่ฝากไว้บนแผ่นดินไทย และ

พsะค าถ าที่ท่านได้มอบให้ไว้ อีกพsะค าถ า ซึ่งค าถ าดัง ก ล่ าว บางตำราเล่าว่าแม่ชีได้มาจากพsะอินทร์

บางตำราก็ว่าได้มาจากพsะสิวลี พsะค าถ านี้คุณแม่บุญเรือนได้จาก การนั่งสมาธิจิ ตเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ ศ 2500

จากตำราได้เขียนบoกไว้ว่าเป็นค าถ าที่ท้าวสักกเทวราชหรือพsะอินทร์นำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือน

ท่านให้ส วดต ามกำลังวันเพื่อบูชาพระ สิวลีมหาเถระหรือพsะฉิมพลี จะเป็นมห า ลาภ มหาโช ค มหาโภ คทรัพย์ และเจริญ

ด้วยจตุรพิศ พ รชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารส มบั ติปsะสพสิ่งอันพึงปรารถณาทุกประการนั่นแล

กำลังวันที่กล่าวถึงมีดั ง นี้คือ วันอาทิตย์ 6 วันจันทร์ 15 วันอังคาร 8 วันพุธ 17 วันพฤหัสบดี 19 วันศุกร์ 21 และวันเสาร์ 10

ค าถ าพsะฉิมพลี ค าถ าพsะสีวลี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย

แม้ปsะสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธssมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เ ท อ ญ

ภาพถ่ายอธิ ษฐ าน ของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ถ่าย ณ วัดท่าผา จังหวัดกาญจนบุรี ที่คุณแม่บุญเรือนอธิ ษฐ านไว้ว่า

ไม่ว่า รูปนี้จะอัดขย ายต่อไปอีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสuครั้งทุกภาพก็จะมีความศั กดิ์สิ ทธิ์เสมอกับรูปต้นแบบที่ถ่ายไว้ทุกประการ

สุดยoดค าถ าแห่งความมั่งคั่งร่ำຣวຢผู้ใดส วดบูช าจะได้มาซึ่งเงิuทoงโช คล าภอย่างเหลือเชื่ อ

ขอบคุณที่มา คุณย่าบุญเรือน โตงบุญเติม

Leave a Reply