คู่ชีวิตที่ดี ต้องเข้าใจ ดูแลกันและกัน จงเลืoกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็นเพรช

คู่ชีวิตที่ดี ต้องเข้าใจ ดูแลกันและกัน จงเลืoกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น เพชรอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ ก้oนหินธรรมดา ก้oนหนึ่งเท่านั้น 1 ย ามมีคู่ หมั่นเรียนรู้ความรักย าม อ ก หั ก หมั่นเรียนรู้ความจริง 2 เวลาเลิกกับใคร อัตราความ เ จ็ บ ใจ จะแปรผันต ามอัตรา ความสุข ที่เราไปฝากไว้ให้อีกฝ่ายควบคุม 3 …

Read More

ด ว ง เนื้ อคู่พาร ว ย รักแท้ จ ะช่ว ยหนุ นนำชีวิ ตเ ส ริ ม ด ว ง ให้กั นแล ะกั น ขอ งค นเกิ ดทั้ง 7 วั น

ด ว ง เนื้ อคู่พาร ว ย รักแท้ จ ะช่ว ยหนุ นนำชีวิ ตเ ส ริ ม ด ว ง ให้กั นแล ะกั น ขอ งค นเกิ ดทั้ง 7 วั น …

Read More

จงเ ลื อ ก ค บกั บค นที่เข ายอ มเ ห นื่ อ ยเพื่ อคุ ณ ไม่ใช่ค นที่คุ ณต้อ งเ ห นื่อ ย เพื่ อเข า

จงเ ลื อ ก ค บกั บค นที่เข ายอ มเ ห นื่ อ ยเพื่ อคุ ณ ไม่ใช่ค นที่คุ ณต้อ งเ ห นื่อ ย เพื่ อเข า จงเลือกคบกับคนที่เขายอมเห นื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเ หนื่อยเพื่อเขา …

Read More

เนื้ อคู่ɤอ งทั้ ง 7 วัน ที่อยู่ด้ว ยกั นแล้ วชีวิ ตมีแต่เจ ริญขึ้ น ยิ่ งอ ยู่ด้ว ยกั นยิ่ งเจริ ญ

เนื้ อคู่ɤอ งทั้ ง 7 วัน ที่อยู่ด้ว ยกั นแล้ วชีวิ ตมีแต่เจ ริญขึ้ น ยิ่ งอ ยู่ด้ว ยกั นยิ่ งเจริ ญ คนเกิດวันศุกร์ นิ สั ยคนเกิດวันศุกร์ : เป็นคนขี้ใจ น้อยแสนงอน พูดจาดีมีเสน่ห์ ชอบห่วงกังวลกับคนรอบ ข้าง …

Read More

ก่อก ร ร มน อ ก ใ จ ภร รย า ส า มี สุขไม่ นานก็จะทุ ก ข์ร ะ ท มไป ต ล อ ด

ก่อกรรมนอกใจ ภรรยา สามี สุขไม่นานก็จะทุกข์ระทมไปตลอด เรื่องการนอกใจ ผิดเมียหรือผัวชาวบ้านนั้น ทราบว่าทุกท่านคงคงทราบกันดีว่าเป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรทำอย่างยิ่ง ถือเป็นการผิดศีลธรรมอย่างร้ ายแรงส่งผลต่อชีวิตของผู้ทำผิดและคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ คล้ายๆ กับในละครที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นวันนี้ จึงของหยิบยกผลกรร มของผู้ที่ลักลอบผิดผัวผิดเมียชาวบ้าน มานำเสนอเพื่อเป็นการเตือนสติของผู้ที่กำลังจะหลงผิด หรือผู้ที่หลงผิดไปแล้วให้กลับตัวกลับใจนะคะ ผลของการกระทำที่นอกใจคนที่เรารัก 1.โรคภัยมาเยือนโดยไม่รู้ตัว แน่นอนว่าการมักมากในกามของคนผู้นี้อาจทำให้มีเปอร์เซนต์สูงในการเสี่ยงติดต่อโรคเกี่ยวกับเพศ และอาจจะมีโรคที่เกี่ยวกับความเครียดเพราะต้องหาวิธีปิดบังสามีหรือภรรย าของคุณ และคนรอบข้างไม่ให้รู้เรื่องโสมมนี้ 2.อาจถูกลอบปองร้ าย แน่อนว่าอุปนิสัยของคนผู้นี้ชอบหลบซ่อนโกหก และการคบชู้นี้ อาจจะสร้างความโกรธเคืองให้แก่ใครหลายคนรอบตัวคุณซึ่งเค้าอาจจะทนไม่ไหวในพฤติกรร มอาจเกิดการกระทำที่ขาดสติต่อตัวคุณก็เป็นได้ 3.พลัดพรากจากคนที่รักจริง …

Read More

มีผลวิจัยบอกว่า สามีจุ๊บเมีย ก่อนไปทำงาน จะทำให้รับทรัพย์เพิ่มขึ้น

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เริ่มทำเลยนะ เพราะว่า การจูบ ไม่เพียงทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้มหาศาลเพื่อแลกกับชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ดีต่อสุขภาพและช่วยให้มีอายุยืนย าวของดีขนาดนี้ไม่ลองไม่ได้แล้ว สามารถมุ่งเน้นไปที่ทุกสิ่งโดยไม่วอกแวก และยังช่วยสร้างพลังเชิงบวกเพื่อพร้อมจะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่จะเกิດขึ้นได้ อีกทั้งประสิทธิภาพในการทำงานจะดีขึ้น และยิ่งกว่านั้นจะทำให้การขับรถมีความระมัดs ะวั งมากขึ้นด้วย สื่อต่างประเทศรายงานว่า การวิจัยในเยอรมนีตะวันตกในทศวรรษที่ 1960 พบว่า ก่อนออกไปทำงานในทุกวัน หากสามีจูบลาภรรย าจนเป็นนิ สั ยจะทำให้มีรายรับมากขึ้นถึง 20-30 % เมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกันแต่ไม่จูบลาภรรย า ว่าแล้วก็เริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้เลยนะ จูบทั้งก่อนไปทำงานและหลังเลิกงานเลยดีไหมจะได้มีรายได้เพิ่มX2 เลยทีเดียว แน่นอนว่าการมีรายได้มากก็แสดงว่ามีโชคในการใช้เงิน …

Read More