ผู้หญิ ง ที่สู้ ชี วิ ต เธอ มักเ ก่ ง ก ว่ าค นทั่ ว ๆไป เพราะเธ อ ผ่ านอ ะไร ม ากกว่าที่คุ ณคิ ด

การเป็นผู้หญิงแกร่ง ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแร งแต่ อย่างใดนะ แต่หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ และมีอนาคตที่ดีได้ และหากคุณต้องการเป็นผู้หญิงแกร่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องย ากอะไร แค่เปลี่ยนวิธีคิดและการใช้ชีวิตใหม่เท่านี้คุณก็กลายเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วล่ะ   1. เธอมีความสวยในแบบของตัวเอง เธอไม่คิดแค่ว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอ 2. เธออยู่คนเดียวก็มีความสุข อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข ผู้หญิงแกร่งเธอจะเป็นคนเลือกว่าเองว่าจะใช้ชีวิตจะมี ให้ความสุขอย่างไร 3. เธอรู้จักให้อภัย อภัยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้ 4. เธอมีความกตัญญู ไม่ลืมบุญคุณคนและตอบแทนคนที่มีพระคุณเธอ 5. เธอไม่รู้สึกแพ้ แม้บ้างครั้งจะดู …

Read More